Tryggt att hyra släp hos OKQ8

Du kan känna dig trygg när du hyr släp hos oss. Våra släp är av högsta kvalitet och aldrig äldre än fyra år, de servas och kontrolleras regelbundet av kompetent personal.

OKQ8 hyresvillkor

  • Giltigt körkort ska visas upp av hyresmannen vid uthyrningstillfället.
  • Släpet skall lämnas tillbaka till uthyrande station.
  • För brukande utanför Sverige krävs godkännande av uthyraren.
  • Hyresmannen ansvarar för eventuella böter eller andra kostnader som uppkommit till följd av parkerings- eller andra trafikförseelser.
  • Dylika avgifter som inte betalas av hyres mannen debiteras via OKQ8 varvid det tillkommer en expeditionskostnad på 150 kr.
  • Fullständiga villkor finns på okq8.se samt på våra hyreskontrakt.

1. Utrustningens brukande
Förhyrd utrustning får brukas endast av kunden för dennes räkning. För brukande utom Norden krävs uthyrarens medgivande. Kunden ansvarar för att gällande bestämmelser rörande förhyrd utrustning och brukande iakttages även som gällande parkeringsbestämmelser. Kunden svarar för och betalar eventuella böter eller avgifter för parkeringsförseelser eller brukande i övrigt.

2. Utrustningens skötsel
Kunden skall väl vårda utrustningen. Kunden svarar för skada som orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet.

3. Besiktning
Uthyraren har rätt att besiktiga varan under hyrestiden, om han har skälig anledning antaga att äganderätten sätts i fara eller att risk för värdeminskning föreligger utöver vad som följer av normalt brukande.

4. Försäkringsvillkor
Samtliga släpvagnar är försäkrade. Hyresmannens självrisk gentemot uthyraren är per skada 1 000:-. Hyresmannen friskrivs ej från ansvar för reparationskostnader avseende skador som uppkommit genom vårdslöshet eller slarv, t.ex att stödhjul/ben inte fällts upp.

5. Återställande av förhyrd utrustning
Förhyrd utrustning skall återställas till den plats där den avhämtas, om annan plats icke överenskommits. Vid återlämnade av förhyrd utrustning senare än överenskommen tidpunkt för återlämnandet, utan uthyrarens medgivande äger uthyraren rätt att debitera hyresersättning och i förekommande fall kräva ersättning för uthyrarens skada.